✥ زندگی فیلم عیسی مسیح (به زبان فارسی) ✥ : https://www.youtube.com/watch?v=YxGaxHTOT_U&list=PLcPgh9S9wf81hhWID5euKUsRTTIsvq3lk&index=1 01 : 00:00 02 : 07:22 03 : 10:31 04 : 16:05 05 : 23:27 06 : 30:28 07 : 40:39 08 : 47:59 09 : 57:43 10 : 01:03:49 11 : 01:09:45 12 : 01:17:23 13 : 01:25:03 14 : 01:31:00 15 : 01:36:20 16 : 01:40:46 17 : 01:46:34 18 : 01:51:53 19 : 01:58:18 20 : 02:05:41 21 : 02:10:36 http://www.bible.is/PESTPV/John/1

صوتی کتاب مقدسبه عنوان خوانده شده کتاب مقدسترکیه کتاب مقدسبه عنوان خوانده شده عهد جدید،انجیل،انجیلبه عنوان خوانده شده،قرآن خوانده شود،عربی،خوانده،ذکرقرانآیه،ابریشم مصنوعیصدا،پاپ،عیسیمسیح،عیسی مسیح،محمد،اسلام،شهادتمسیحیتمسیحی،تبدیل شدن به یک مسیحی،Persian Language (Human Language)خدا،خداوندتثلیث مقدس،آواز خواندن،کلیساغسل تعمیدتبدیل،سنت،موفق شدن،ارتدوکس،انجیلی،پروتستان،روح القدس،پسر،